Velg en side

Hva er et krisesenter?

Krisesentertilbudet er et lavterskeltilbud. Det er gratis for brukerne, og det kreves ingen henvisning. Krisesentrene blir drevet etter prinsippet om hjelp til selvhjelp, og er følgelig ikke en behandlende enhet — men gir beskyttelse, veiledning og assistanse i kontakten med andre deler av hjelpeapparatet.

Iht. krisesenterloven skal kommunene sørge for at det finnes et krisesentertilbud i rimelig reiseavstand, og at geografisk avstand til tilbudet førere til økt bruk.

Krisesenterloven fastslår at barn som er knyttet til et krisesenter gjennom mor, far eller annen foresatt, skal få sin hverdag og rutiner tilpasset slik at barnets rettigheter blir ivaretatt. Dette betyr at barnet skal kunne fortsette i barnehagen eller skolen det er innskrevet på — selv når barnet må oppholde seg på krisesenteret. Videre er det viktig at barn får fortsette med fritidsaktiviteter og ha kontakt med venner. Dette er viktig for at barnet ikke skal falle utenfor. Spesielt viktig er dette for integreringen av flykninger og innvandrere.

Et krisesentertilbud skal også omfatte oppfølging i reetableringsfasen, og brukere skal ha muligheten til å fortsette samtaler med ansatte og til deltakelse i ulike aktiviteter som f.eks. samtalegrupper.

Opprettelsen av et lokalt krisesenter